Chenrezig #

hover to zoom
Chenrezig #

Potala Gate

$2.99 

Decal of Buddha Chenrezig also known as Avalokiteshvara.
Size: 3.75"diameter.