Akshobhya Buddha

hover to zoom
Akshobhya Buddha

potalagate

$18.00 

Akshobhya Buddha statue made from Resin in Nepal.

Size: 5" tall